CECED Home page
Download | Mapa webu | Odkazy | Kontakt

Novinky:

Změna prezidenta sdružení CECED CZ

Post prezidenta k 5.4. 2017 opustil pan Jan Šach po vypršení časové lhůty 2 let určené Stanovami sdružení CECED CZ. V této pozici pana Šacha nahradil k 5.4. 2017 pan Tomáš Abraham ze společnosti Miele podle platných Stanov sdružení. Toto bylo odsouhlaseno členy sdružení na Valné Hromadě a Řídícím Výboru konajícím se v sídle sdružení 5.4.2017.

Jsme členy:

The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRSvaz průmyslu a dopravy ČR

Jsme partnery:

Zákon roku

HOME > OEEZ > Legislativa v ČR

Legislativa v ČR

Elektronovela zákona o odpadech

Koncem minulého roku proběhlo vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Předkládaný návrh zákona má za cíl transpozici evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Předkládaným návrhem zákona se mění znění části čtvrté, hlavy druhé, dílu 8 zákona o odpadech týkající se elektrických a elektronických zařízení. Oproti původnímu záměru se předkládaný návrh zákona omezuje pouze na transpozici směrnice 2012/19/EU s tím, že další očekávané změny v právní úpravě nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními budou řešeny v rámci připravované právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.

© CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
Tel.: +420 2 612 178 80, E-mail: info@cecedcz.cz
CECED CZ | Členové | Stanovy CECED CZ | Etický Kodex | CECED | Členové - výrobci | Členové - národní asociace | Struktura a způsob práce | Sekretariát CECED | OEEZ | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Energetické štítky | Energetické štítky EU Legislativa | Energetické štítky Legislativa v ČR | Eco_design | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Code of Conduct | ATLETE | Zákon roku | Download | Odkazy | Kontakt | Novinky |