CECED Home page
Download | Mapa webu | Odkazy | Kontakt

Novinky:

Změna prezidenta sdružení CECED CZ

Post prezidenta k 5.4. 2017 opustil pan Jan Šach po vypršení časové lhůty 2 let určené Stanovami sdružení CECED CZ. V této pozici pana Šacha nahradil k 5.4. 2017 pan Tomáš Abraham ze společnosti Miele podle platných Stanov sdružení. Toto bylo odsouhlaseno členy sdružení na Valné Hromadě a Řídícím Výboru konajícím se v sídle sdružení 5.4.2017.

Jsme členy:

The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRSvaz průmyslu a dopravy ČR

Jsme partnery:

Zákon roku

HOME > CECED CZ > O Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů

O sdružení CECED CZ – home page

CECED Conseil Europeen de la Construction d'Appareils Domestiques (v angličtině: European Committee of Domestic Equipment Manufacturers je sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů založené v roce 1958 na základě iniciativy Západoevropských Národních Sdružení. V roce 1997 byla v Bruselu zřízena oficiální kancelář, která reprezentuje tento průmysl ve jménu Evropských institucí, a zde najdete webové stránky.

Naše sdružení CECED CZ vzniklo 27. listopadu 2003 zakladatelskou smlouvou podepsanou devíti zakládajícími členy (viz níž Zakládající členové). Do registru zájmových sdružení právnických osob bylo zapsáno 17. prosince 2003 na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy jako CECED CZ – Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů se sídlem na Budějovické 3, 140 21 Praha 4. Aktuální adresa sídla sdružení je Jinonická 80, Praha 5.

Předmětem činnosti sdružení je především:

 1. Obhajovat a zastupovat zájmy členů při jednání s vládou a vládními úřady, orgány státní správy a samosprávy, státními a jinými organizacemi a institucemi.
 2. Koordinovat spolupráci evropských výrobců v technických oblastech s mezinárodními, evropskými a národními normalizačními, certifikačními a jinými příslušnými úřady
 3. Poskytovat a zajišťovat pro členy sdružení odborné služby, a to zejména:
  • poradenství a konzultace v oblastech profesního zájmu mandanta
  • průběžné informování mandanta o aktuálním vývoji a stavu legislativy, technických předpisů a norem v oblastech týkajících se výrobků, na které se zaměřuje činnost sdružení shromažďování potřebných údajů a statistik, zajišťování odborných analýz
  • ekonomické a právní služby
  • připomínková řízení ke všem důležitým předpisům týkajícím se oblasti zájmů členů sdružení
  • lobbingová činnost
  • služby prezentační a propagační povahy
  • podpora vzdělávací činnosti (kurzy, semináře, workshopy, konference…)

Hlavní cíle sdružení:

 1. Posilovat vliv odvětví na zákonodárné orgány a činitele s rozhodovacími pravomocemi.
 2. Jednat přímo s tvůrci veřejného mínění, spotřebiteli a médii o všech příslušných problémech v těchto oblastech a udržovat tak účinnou a efektivní organizaci pro dosažení cílů a konkrétních úkolů.
 3. Organizovat všechny společné operace a akce.

CECED CZ nesmí podnikat žádné kroky ovlivňující konkurenční snahy jednotlivých čle­nů.

Orgány sdružení:

Nejvyšším orgánem je valná hromada. Do její výlučné pravomoci patří schvalování změn a dodatků stanov sdružení, volba a odvolávaní prezidenta sdružení, členů řídícího výboru, generálního ředitele, pokladníka a generálního sekretáře, dále rozhodování o dalších otázkách činnosti sdružení v souladu s jeho stanovami.

Prezident je odpovědný za řádný chod sdružení.

Řídící výbor tvoří zástupci členů sdružení. Rozsah pravomocí řídícího výboru je určen stanovami sdružení.

Generální ředitel zastupuje sdružení při jednáních především v odborných a technických záležitostech.

Generální sekretář je odpovědný za činnost sdružení a chod sekretariátu.

Zakládající členové sdružení:

 • BSH, domácí spotřebiče s.r.o.,
 • CANDY ČR s.r.o.,
 • ELECTROLUX, s.r.o.,
 • FAGOR ELEKTRO s.r.o.,
 • GORENJE spol. s r.o.,
 • Merloni Elettrodomestici Česká republika, s.r.o. (dnes: Indesit Company Česká, s.r.o.),
 • MIELE, spol. s r.o.,
 • Philips Česká republika s.r.o.,
 • Whirlpool ČR, spol. s r.o.
© CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
Tel.: +420 2 612 178 80, E-mail: info@cecedcz.cz
CECED CZ | Členové | Stanovy CECED CZ | Etický Kodex | CECED | Členové - výrobci | Členové - národní asociace | Struktura a způsob práce | Sekretariát CECED | OEEZ | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Energetické štítky | Energetické štítky EU Legislativa | Energetické štítky Legislativa v ČR | Eco_design | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Code of Conduct | ATLETE | Zákon roku | Download | Odkazy | Kontakt | Novinky |